ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Ακ. έτος 2022-2023

Α’ Εξάμηνο

 

Α/Α μαθήματος Tίτλος μαθήματος Kατηγορία μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS
1 Ρητορική, Επικοινωνία και Ψηφιακή Επικοινωνία Υποχρεωτικό 10
2 Ερευνητική Μεθοδολογία και Ποσοτικές Μέθοδοι Υποχρεωτικό 10
3 Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Υποχρεωτικό 5
4 Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Κουλτούρα Υποχρεωτικό 5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α’ εξαμήνου 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο

Α/Α μαθήματος Tίτλος μαθήματος Kατηγορία μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS
1 Ηγεσία στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Υποχρεωτικό 10
2 Εργασιακές Σχέσεις, Εργατικό Δίκαιο/Διαπραγματεύσεις Υποχρεωτικό 10
3 Λήψη Αποφάσεων Υποχρεωτικό 5
4 Διαχείριση Οργανωτικών Αλλαγών και Οικονομική Ανάπτυξη Υποχρεωτικό 5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β’ εξαμήνου 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο

Α/Α μαθήματος Tίτλος μαθήματος Kατηγορία μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS
1 Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό 30
Ακ. Έτη 2020-2021 & 2021-2022

Ακ. Έτη 2020-2021 & 2021-2022

Α' Εξάμηνο

Α/Α μαθήματος Tίτλος μαθήματος Kατηγορία μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS
1 Ρητορική Επικοινωνία και επικοινωνιακά Μοντέλα Υποχρεωτικό 10
2 Ερευνητική Μεθοδολογία και Ποσοτικές Μέθοδοι Υποχρεωτικό 10
3 Επιχειρησιακή Ηθική, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και εταιρική Διακυβέρνηση Υποχρεωτικό 5
4 Οργανωσιακή Συμπεριφορά Υποχρεωτικό 5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α' εξαμήνου 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

Α/Α μαθήματος Tίτλος μαθήματος Kατηγορία μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS
1 Ηγεσία στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Υποχρεωτικό 10
2 Εργασιακές Σχέσεις, Εργατικό Δίκαιο και Ποιλιτισμικές Ετερότητες Υποχρεωτικό 10
3 Μέθοδοι λήψης αποφάσεων και επίλυσης διαφορών Υποχρεωτικό 5
4 Εφαρμογή και Διαχείριση Οργανωτικών Αλλαγών Υποχρεωτικό 5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β' εξαμήνου 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

Α/Α μαθήματος Tίτλος μαθήματος Kατηγορία μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS
1 Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό 30