Έγκριση ίδρυσης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών

Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι με το

ΦΕΚ 1148 τ. Β’ / 03-04-2020

ίδρυεται το πρόγραμμα μεταπυχιακών σπουδών με τίτλο

«Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία».