Προκηρ-Οδ Σπουδων-Φ.Ε.Κ. Κανονισμος

Το εν λόγω Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε:

    1. Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς
    2. Πτυχιούχους τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καιθώς και πτυχιούχους τμημάτων των πρώην Τ.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου

Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις»