Προκηρυξη 2023-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί και οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο

«Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις»

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ (Φ.Ε.Κ. 6635/31-12-2021, τ.Β’),

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΕΚ 6708/31-12-2021, τ. Β’)

ΦΕΚ Παιδαγωγικής & διδακτικής επάρκειας (ΦΕΚ τ.Β’ 1767/20-03-2023)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις».

κατεβάστε το δελτίο τύπου εδώ

κατεβάστε την προκήρυξη 2023-2024 εδώ

Υποβολή αιτήσεων & δικαιολογητικών

από 29/3/2022 έως 28/4/2022