Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

«Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education» Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα και τα εργαστήρια, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α’ και Β’) και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας, στο Γ’ εξάμηνο σπουδών. Τόσο τα υποχρεωτικά όσο και τα επιλεγόμενα μαθήματα δύναται να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία. Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 ECTS. Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης για την κατεύθυνση «Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» έχει ως ακολούθως: Μαθήματα Α΄ εξαμήνου

 1. Ειδικά ζητήματα στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και τη διγλωσσία Υποχρεωτικό 10  ECTS
 2. Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην ειδική πολύγλωσση /πολυπολιτισμική εκπαίδευση Υποχρεωτικό 10  ECTS
 3. Μάθημα Επιλογής 5 ECTS
 4. Μάθημα Επιλογής 5 ECTS

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξαμήνου 30 ECTS Μαθήματα Β΄ εξάμηνου

 1. Εξειδικευμένα θέματα σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με νοητική αναπηρία Υποχρεωτικό 10 ECTS
 2. Στατιστική Υποχρεωτικό 10 ECTS
 3. Μάθημα Επιλογής Επιλογής 5 ECTS
 4. Μάθημα Επιλογής Επιλογής 5 ECTS

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξαμήνου 30 ECTS Μαθήματα Γ΄ εξάμηνου

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90 ECTS Στο Α΄ εξάμηνο επιλέγονται δύο (2) μαθήματα επιλογής από τα προσφερόμενα τέσσερα (4) του προγράμματος σπουδών. Στο Β΄ εξάμηνο επιλέγονται δύο (2) μαθήματα επιλογής από τα προσφερόμενα τρία (3) του προγράμματος σπουδών. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Πολιτισμικές προσεγγίσεις της μάθησης με έμφαση στα άτομα με αναπηρία 5 ECTS
 2. Εφαρμογές της γνωστικής ψυχολογίας και της ειδικής αγωγής σε τάξεις μικτών ικανοτήτων 5 ECTS
 3. Ψυχοκινητική Αγωγή & Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές  5 ECTS

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Διαφοροποιημένη διδασκαλία των δίγλωσσων/πολύγλωσσων μαθητών με δυσκολίες μάθησης 5 ECTS
 2. Γλώσσα−κοινωνία και ειδική πολυπολιτισμική εκπαίδευση 5 ECTS
 3. Μάθημα επιλογής από τις άλλες κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. 5 ECTS
 4. Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην υποστήριξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες 5 ECTS