Γενικες Πληροφοριες

Το Τμήμps universityα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015 αναμορφωμένο, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ΦΕΚ 1409/3-6-2014, με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 886/17-3-2017.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Π.Τ.Ν.) του Πανεπιστημίου ∆υτικής Μακεδονίας απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις «Επιστήμες της Αγωγής» με τις εξής κατευθύνσεις:

1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (πληροφορίες εντός του site)
2. Σημειωτική και Επικοινωνία − Semiotics and Communication

Η Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, που ως το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ήταν κατεύθυνση του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής», στο εξής αποτελεί αυτοτελές πρόγραμμα, βλ. σχετικά

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με το σχολείο καθώς και με εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης.

Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.