Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ΦΕΚ 1409/3-6-2014, με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Π.Τ.Ν.) του Πανεπιστημίου ∆υτικής Μακεδονίας απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις «Επιστήμες της Αγωγής» με τις εξής κατευθύνσεις:

1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

2. Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education

3. Σημειωτική και Επικοινωνία − Semiotics and Communication

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με το σχολείο καθώς και με εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης.

Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.

Ειδικότερα, η κατεύθυνση «Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» στοχεύει στην ειδίκευση επιστημόνων − ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της δίγλωσσης/πολύγλωσσης Εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο, καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την ενταξιακή εκπαίδευση, τη πολυπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς και με φορείς, Ινστιτούτα και Κέντρα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση και εξ ειδίκευση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των δίγλωσσων/πολύγλωσσων μαθητών.