ΦΕΚ ΑΠ. ΔΙΔΆΚΤΡΩΝ

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, του μεταπτυχιακού όσοι πληρούν την Υ.Α. 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-08-2018)