ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σεμιναρίου Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (εφεξής Π.Δ.Μ.) έχει ως πλαίσιο τους Νόμους, Διατάγματα και Αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Δ.Μ., τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Παιδαγωγικής Σχολής και τις σχετικές ισχύουσες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νηπιαγωγών.   Άρθρο 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή κατάλληλης βιωματικής δια-βίου εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τη διδακτική εμπειρία, ώστε οι φοιτητές και οι πτυχιούχοι ΠΕ, ΤΕ και ΙΕΚ να διαχειρίζονται την αναπηρία αποτελεσματικά.   Άρθρο 2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η επιστημονικού επιπέδου παρεχόμενη γνώση στο γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας μικροδιδασκαλίες και παρουσίαση περιστατικών με στόχο τη σχολική πράξη και όχι τη στείρα θεωρία.
 • Η ευαισθητοποίηση των πτυχιούχων κάθε ειδικότητας στη διαχείριση αναπηρίας και των ενταξιακών πρακτικών.
 • Η διαχείριση της διαφορετικότητας στην σχολική πράξη.
 • Η υιοθέτηση μιας διεπιστημονικής πρότασης/διδακτικής μέσα από την αποδοχή της αναπηρίας στην κοινωνία και στην εκπαίδευση.
 • Οι εκπαιδευτικές στρατηγικές προς την κατεύθυνση ενός σχολείου «για όλους». Οι κοινωνικοί ρατσισμοί στο εσωτερικό της κοινωνίας αφορούν κυρίως σε θέματα αναπηρίας, θρησκείας, τάξης, φύλου, ηλικίας και υγείας.
 • Η απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων, αλλά και αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών ώστε να εξασφαλισθούν καλύτερες προϋποθέσεις ισότητας ευκαιριών και μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 3. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους ΠΕ, ΤΕ και ΙΕΚ κατά προτεραιότητα αδιόριστους.   Άρθρο 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο φάκελος αίτησης για την παρακολούθηση του προγράμματος πρέπει να περιέχει:

 1. Αίτηση εγγραφής (σε έντυπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας)
 2. Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ ή αναλυτική βαθμολογία και βεβαίωση       Σπουδών
 3. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία
 4. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν παρακολουθούν ταυτόχρονα άλλο πρόγραμμα στην ίδια θεματική ενότητα.
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν κατέχουν μόνιμη θέση στο δημόσιο τομέα.
 7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο των αντιγράφων που κατατίθενται.
 8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις χορηγούνται από το πανεπιστήμιο.

Οι αιτήσεις των διορισμένων λαμβάνονται υπόψη εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων από τους αδιόριστους είναι μικρότερος από 70 για κάθε τμήμα. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας κατά την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών, αλλά ισχύουν τα εξής ιεραρχικά κριτήρια για την κατάταξη των υποψηφίων: προηγούνται όσοι/ες δεν κατέχουν μόνιμη θέση στο δημόσιο τομέα και εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις ακολουθούν και οι διορισμένοι/ες. Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνονται δημόσιες κληρώσεις (εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων) (για κάθε τμήμα χωριστά) παρουσία δικηγόρου και επιτροπής στη Φλώρινα: η ημερομηνία και η ώρα ανακοινώνονται από το Πανεπιστήμιο. Οι εγγραφόμενες/οι που επιλέγονται μετά τις κληρώσεις οφείλουν να καταβάλουν το κόστος συμμετοχής σε τρεις δόσεις. Αιτήσεις γίνονται δεκτές με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου (αρκεί χειρόγραφη εξουσιοδότηση με τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από την Αστυνομία και τα ΚΕΠ).   Άρθρο 5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η συμμετοχή στις διαλέξεις, εξετάσεις, εργασίες και τις λοιπές εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εξειδίκευσης είναι υποχρεωτική. Οι ώρες των διαλέξεων πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια, γιατί θα υπάρχει παρουσιολόγιο στα δύο διαλείμματα των μαθημάτων. Οι απουσίες των καταρτιζομένων επιτρέπονται σε ποσοστό 20% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού δεν δίνεται δικαίωμα στην εξέταση-αξιολόγηση. Τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως μέσω Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης το Σάββατο, 1 (μια φορά) το μήνα. Η μηνιαία συνάντηση διαρκεί από τις 11:00 – 17:00.     Άρθρο 6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ακύρωση της συμμετοχής των εγγραφομένων στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει μόνο με υποβολή αίτησης με τους ακόλουθους τρόπους: α) Πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος γίνεται επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 150 ευρώ (έξοδα διαχείρισης) β) Μετά την έναρξη του προγράμματος δεν επιστρέφεται κανένα ποσό, αλλά οι εγγραφόμενοι/ες ενθαρρύνονται να στείλουν αντικαταστάτες. Δεν γίνεται μεταφορά σε άλλο πρόγραμμα.   Άρθρο 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οι καταρτιζόμενοι/ες για την απόκτηση του πιστοποιητικού υποβάλλονται σε αξιολόγηση μία μόνο φορά. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται πιστοποιητικό με αναγραφή ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.     Άρθρο 8. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Η χορήγηση υποτροφιών αποτελεί κίνητρο επίδοσης για τους/τις επιμορφούμενους/ες. Χορηγούνται υποτροφίες επίδοσης (μία ανά τμήμα) στους/στις επιμορφούμενους/ες, οι οποίοι/ες αξιολογούνται με τις υψηλότερες βαθμολογίες α) στις υποχρεωτικές εργασίες και β) στις τελικές εξετάσεις πολλαπλών επιλογών. Σε περίπτωση ισοβάθμησης η υποτροφία μοιράζεται διαιρώντας το ποσό, το οποίο προσαρμόζεται στο ¼ των διδάκτρων.   Άρθρο 9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ        9.1. Οι εγγραφόμενες/οι οφείλουν να καταβάλουν το κόστος συμμετοχής (950 ευρώ) σε τρεις δόσεις: 250 ευρώ μαζί με την ηλεκτρονική εγγραφή στο πρόγραμμα και στη συνέχεια σε δύο δόσεις των 350 ευρώ, η πρώτη δόση δύο μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων και η δεύτερη δόση ένα μήνα πριν την παράδοση των εργασιών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων.   Άρθρο 10. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ        Η γραμματεία του Εκπαιδευτικούς Προγράμματος είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση ολοκλήρου του διοικητικού έργου (έγγραφα, αλληλογραφία, κλπ), για την πλήρη εξυπηρέτηση των επιμορφούμενων (πληροφορίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, απουσίες, κ.λπ.) και για την διεκπεραίωση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Για τις δραστηριότητες αυτές η γραμματεία τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων καθώς και πλήρες αρχείο με επιμέρους φακέλους, στους οποίους γίνεται η αρχειοθέτηση των αντιγράφων όλων των εξερχόμενων εγγράφων καθώς και αρχειοθέτηση όλων των εισερχομένων εγγράφων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος και αφού γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται στο έγγραφο. Τα στοιχεία είναι απόρρητα και ισχύει ο νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.         Άρθρο 11. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 11.1. Η επιστημονικά υπεύθυνη καθορίζει και οργανώνει το πρόγραμμα σπουδών, τα επιστημονικά πεδία, την επιλογή των επιμορφωτών, την επιλογή των βιβλίων, τη συγγραφή και έκδοση των σημειώσεων, την επιστημονική διοργάνωση των ημερίδων, την οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης, την ανάθεση των εργασιών στους επιμορφούμενους, τη διοργάνωση των εξετάσεων σε μορφή πολλαπλών επιλογών και την πανελλήνια και διεθνή κοινοποίηση των ερευνητικών και διδακτικών πορισμάτων σε Συνέδρια με θέματα διά Βίου Μάθησης, Γενικής παιδαγωγικής και Ειδικής Αγωγής με τη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και επιστημονικές δημοσιεύσεις. 11.2. Σε περίπτωση που η επιστημονικά υπεύθυνη απουσιάζει με εκπαιδευτική άδεια σε άλλο Πανεπιστήμιο εντός και εκτός Ελλάδας, ορίζεται ως έδρα για τις μετακινήσεις της προς τη Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Φλώρινα, όπου διεξάγονται ανάλογα τον πληθυσμό τα επιμορφωτικά σεμινάρια, ο νέος τόπος διαμονής της.   Άρθρο 12. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 12.1. Η συντονίστρια του έργου καθορίζει και οργανώνει τις προκηρύξεις των συνεργατών, τις προμήθειες, την οργάνωση και διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων, την εποπτεία των εξετάσεων και των παρουσιολογίων, την αξιολόγηση του προγράμματος με την διανομή ερωτηματολογίων, την πανελλήνια και διεθνή κοινοποίηση των ερευνητικών και διδακτικών πορισμάτων σε θέματα διά Βίου Μάθησης, Γενικής παιδαγωγικής και Ειδικής Αγωγής με τη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και επιστημονικές δημοσιεύσεις. 12.2. Σε περίπτωση που η συντονίστρια έργου απουσιάζει με εκπαιδευτική άδεια σε άλλο Πανεπιστήμιο εντός και εκτός Ελλάδας, ορίζεται ως έδρα για τις μετακινήσεις της προς τη Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Φλώρινα, ή όπου διεξάγονται ανάλογα τον πληθυσμό τα επιμορφωτικά σεμινάρια, ο νέος τόπος διαμονής της.   Άρθρο 13. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 13.1. Τα καθήκοντα των συνεργατών αφορούν στην διοικητική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και του προγράμματος σπουδών, στην διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος και στην παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου, στην διδασκαλία, στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, όπως αυτά προκύπτουν και περιγράφονται στις κατατεθειμένες, κατά περίσταση, ονομαστικές καταστάσεις. 13.2. Οι συνεργάτες του έργου οφείλουν να μετακινούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τη λειτουργία του καθώς και να συνεπικουρούν στην πανελλήνια και διεθνή κοινοποίηση των ερευνητικών και διδακτικών πορισμάτων σε θέματα διά Βίου Μάθησης, Γενικής παιδαγωγικής και Ειδικής Αγωγής με τη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και επιστημονικές δημοσιεύσεις.   Άρθρο 11. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Η αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού, με την μορφή τροποποιήσεων, προσθηκών και αφαιρέσεων, μπορεί να γίνεται, εφόσον απαιτείται ή εφόσον προκύψει η ανάγκη από την αλλαγή του νομικού πλαισίου, κάθε τρίμηνο.