Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

logos_125x125-01

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα και τα εργαστήρια, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α’, Β’), και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας, στο Γ’ εξάμηνο σπουδών.

Τόσο τα υποχρεωτικά όσο και τα επιλεγόμενα μαθήματα δύναται να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία. Το πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα.

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 ECTS.

Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης για την κατεύθυνση «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» έχει ως ακολούθως:

Μαθήματα Α΄ εξαμήνου

  1. Η νέα ελληνική γλώσσα  7,5 ECTS
  2. Γλωσσοδιδακτικές μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών Διδασκαλίας  της νέας ελληνικής 7,5 ECTS
  3. Κοινωνιογλωσσολογικές διαστάσεις της νέας ελληνικής 7,5 ECTS
  4. Μάθημα Εμβάθυνσης 7.5 ECTS

Μαθήματα Β’ εξαμήνου

  1. Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος 7,5 ECTS
  2. Γλωσσική ποικιλία και η διδακτική της αξιοποίηση 7,5 ECTS
  3. Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας: δεδομένα από έρευνες στη διδασκαλία της νέας ελληνικής  7,5 ECTS
  4. Μάθημα Εμβάθυνσης 7,5 ECTS

Γ’ εξάμηνο

  1. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας  30 ECTS