Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

logos_125x125-01

Η εξειδίκευση στην κατεύθυνση «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» προσφέρει στους απόφοιτους όλα τα απαραίτητα εφόδια, για να διαχειρίζονται θεωρητικά και πρακτικά με αποτελεσματικό τρόπο τη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο καθώς και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) τόσο ως μητρικής όσο και ως δεύτερης/ξένης.

Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης κατεύθυνσης θα αποκτούν μια στέρεη κατάρτιση γύρω από την ελληνική γλώσσα, τις γλωσσοδιδακτικές τάσεις και απόψεις που επικρατούν και θα είναι ικανοί να διεξάγουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής» σε επίπεδο διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών.