Μαθήματα Εμβάθυνσης

Διδάσκεται ένα από τα πιο κάτω Μαθήματα Εμβάθυνσης:

 1. Στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης/ πρόσκτησης: εφαρμογές στη διδακτική πράξη
 2. Ανάλυση λόγου και κριτικός γραμματισμός στη διδακτική πράξη
 3. Γλώσσα και Λογοτεχνία
 4. Η γλώσσα στα κείμενα
 5. Γλώσσα και ύφος
 6. Η διδασκαλία του λεξιλογίου
 7. Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
 8. Γλώσσα και εκπαιδευτική πολιτική
 9. Πολυγραμματισμοί και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 10. Θέματα Διγλωσσίας στην Εκπαίδευση
 11. Διδασκαλία της γλώσσας και παιδαγωγικό υλικό
 12. Διδασκαλία της γλώσσας και Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 13. Διδασκαλία της δομής της γλώσσας
 14. Γλώσσα και Δημιουργική Γραφή στην εκπαίδευση
 15. Ανάλυση εκπαιδευτικού λόγου και διδασκαλία
 16. Διδασκαλία της γλώσσας στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση
 17. Πρακτικές γραμματισμού των παιδιών και διδασκαλία