Γλωσσοδιδακτικές μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών Διδασκαλίας της νέας ελληνικής

Διδάσκοντες – Ιδιότητα: Κωνσταντίνος Ντίνας, Καθηγητής Π.Δ.Μ. & Ελένη Γρίβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Δ.Μ.

Είδος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Εξάμηνο: Α’ 

Περιεχόμενο μαθήματος: Οι θεματικοί άξονες πάνω στους οποίους κινείται το περιεχόμενο του μαθήματος είναι οι εξής: α) Μέθοδοι γλωσσικής διδασκαλίας (από την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας της γλώσσας ως τον κριτικό γραμματισμό), β) Ιστορική επισκόπηση των προγραμμάτων διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας (από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους ως σήμερα), γ) Σύγχρονα προγράμματα γλωσσικής διδασκαλίας σε διάφορες χώρες του κόσμου (επιλογή)

Αναλυτικότερα, η συζήτηση θα βαίνει παράλληλα: θα παρουσιαστούν οι μεγάλοι σταθμοί της γλωσσοδιδακτικής και θα παρακολουθείται η εφαρμογή τους στα προγράμματα σπουδών της Ελλάδας (κυρίως) αλλά δειγματοληπτικά και άλλων χωρών. Οι σταθμοί και τα αντίστοιχα προγράμματα: α) Ο ιστορικισμός και η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας / Τα Προγράμματα του Νηπιαγωγείου ως το 1990 – Tα Προγράμματα του Δημοτικού Σχολείου ως το 1980 – Tα Προγράμματα του Γυμνασίου ως το 1980 – Tα Προγράμματα του Λυκείου ως το 1980, β) Ο δομισμός και δομιστική μέθοδος διδασκαλίας / Το Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου του 1990 – Το Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου 1982-1999 – Το Πρόγραμμα του Γυμνασίου του 1984 – Το Πρόγραμμα του Λυκείου του 1989, γ) Ο λειτουργισμός/ γενετισμός, η επικοινωνιακή-λειτουργική προσέγγιση και η επικοινωνιακή μέθοδος γλωσσικής διδασκαλίας / Το Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου του 1999-2001/3 – Το Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου του 1999-2001/3 – Το Πρόγραμμα του Γυμνασίου του 1999-2001/3 – Το Πρόγραμμα του Λυκείου του 1999-2001/3, δ) Εποικοδομισμός, Γραμματισμός, Πολυγραμματισμοί, Κριτικός Γραμματισμός και οι μεταεπικοινωνιακές μέθοδοι διδασκαλίας / Το (πιλοτικό) Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου του 2011 – Το (πιλοτικό) Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου του 2011 – Το (πιλοτικό) Πρόγραμμα του Γυμνασίου 2011 – Το Πρόγραμμα του Λυκείου του 2011

Μέθοδοι διδασκαλίας: Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθείται στο μάθημα είναι προσαρμοσμένη σε ενήλικους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας και περιέχει: α) διδασκαλία θεωρητικών θεμάτων από τον διδάσκοντα, β) ασκήσεις για την εύρεση δεδομένων, γ) συζητήσεις προβληματισμού, δ) συγκριτικές μελέτες επιστημονικών κειμένων, ε) μελέτη άρθρων ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων, στ) μελέτη βιβλιογραφίας

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματαα) να κατανοήσουν πλήρως οι φοιτητές ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα / Προγράμματα Σπουδών αποτελούν την εφαρμογή στην εκπαιδευτική πράξη των κατά καιρούς θεωρητικών επιστημονικών αναζητήσεων, οι οποίες ασφαλώς καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας εφαρμογής αλλά και από το διεθνές περιβάλλον, β) να γίνουν ικανοί να παράγουν και να αναπτύσσουν επιστημονικό / γλωσσοπαιδαγωγικό λόγο, όταν μιλούν για θέματα προγραμμάτων σπουδών, γ) να καταστούν ικανοί να βρίσκουν με σχετική ευκολία απαντήσεις σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής αναφορικά με την ελληνική αλλά και τη διεθνή πραγματικότητα, δ) να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στις διάφορες και διαφορετικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν στον χώρο της γλωσσοδιδακτικής, μια διαδικασία η οποία είναι διαρκής

Μέθοδοι αξιολόγησηςα) απαντήσεις σε ασκήσεις, β) μικρές έρευνες πάνω σε προγράμματα σπουδών γλωσσικής διδασκαλίας της νέας ελληνικής αλλά και άλλων γλωσσών, γ) παρουσιάσεις-συγκριτικές μελέτες επιστημονικών άρθρων, δ) εργασίες