ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ∆ΠΜΣ: http://blogs.uowm.gr/tmgl/ ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του ∆ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου ∆υτικής Μακεδονίας

(Ελένη Φωτιάδου, τηλ.: 2385055100, efotiadou@uowm.gr).