Προκηρ-Οδ Σπουδών-Φ.Ε.Κ. Κανονισμός

Το εν λόγω Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε:

    1. Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς
    2. Πτυχιούχους τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καιθώς και πτυχιούχους τμημάτων των πρώην Τ.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου

Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Επκοινωνία και Ηγεσία»