ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάξουν Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

με αλφαβητική σειρά

ΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣlink εδώ
ΒΕΖΟΥΜΑΡΙΝΑ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣlink εδώ
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΑΝΔΡΟΝΙΚΗlink εδώ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣlink εδώ
ΣΑΠΡΙΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣlink εδώ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣlink εδώ
ΣΕΡΔΑΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣlink εδώ
ΣΟΡΜΑΣΑΣΤΕΡΙΟΣlink εδώ
ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣlink εδώ
ΤΖΑΡΤΖΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣlink εδώ
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣΩΤΗΡΙΑlink εδώ